Документи

 • Административни услуги Свали файл
 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища Свали файл
 • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища Свали файл
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Свали файл
 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Свали файл
 • Училищен учебен план - 1 клас - 20/21г. Свали файл
 • Годишен план за дейността на училището - 20/21г. Свали файл
 • Дневно разписание - 20/21г Свали файл
 • График за консултации на учителите - 20/21г. Свали файл
 • Вътрешни правила за работна заплата Свали файл
 • Стратегия за развитие - 2016-2020г. Свали файл
 • Правилник за дейността на училището - 20/21г. Свали файл
 • Форми на обучение - 20/21г Свали файл
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието Свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане Свали файл
 • Програма за равни възможности Свали файл
 • Вътрешни правила за екскурзии Свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред Свали файл
 • Правилник ЗБУТ 2020 Свали файл
 • Програма за насилие и тормоз Свали файл
 • Програма за целодневна организация Свали файл
 • Eтичен кодекс - 20/21г. Свали файл