Профил на купувача

Обява за набиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрив на Основно училище „Христо Ботев” с. Джурово, общ. Правец